కర్నూల్‌లో టిడిపి ఎన్నికల సన్నాహక సమావేశం: అభ్యర్థులతో చంద్రబాబు (ఫోటోలు)

First Published 19, Mar 2019, 8:22 PM

కర్నూల్‌లో టిడిపి ఎన్నికల సన్నాహక సమావేశం: అభ్యర్థులతో చంద్రబాబు 

కర్నూల్ ఎన్నికల సన్నాహక సమావేశంలో చంద్రబాబు

కర్నూల్ ఎన్నికల సన్నాహక సమావేశంలో చంద్రబాబు

కర్నూల్ ఎన్నికల సన్నాహక సమావేశంలో చంద్రబాబు

కర్నూల్ ఎన్నికల సన్నాహక సమావేశంలో చంద్రబాబు

కర్నూల్ ఎన్నికల సన్నాహక సమావేశంలో చంద్రబాబు

కర్నూల్ ఎన్నికల సన్నాహక సమావేశంలో చంద్రబాబు

కర్నూల్ ఎన్నికల సన్నాహక సమావేశంలో చంద్రబాబు

కర్నూల్ ఎన్నికల సన్నాహక సమావేశంలో చంద్రబాబు

కర్నూల్ ఎన్నికల సన్నాహక సమావేశంలో చంద్రబాబు

కర్నూల్ ఎన్నికల సన్నాహక సమావేశంలో చంద్రబాబు

కర్నూల్ ఎన్నికల సన్నాహక సమావేశంలో చంద్రబాబు

కర్నూల్ ఎన్నికల సన్నాహక సమావేశంలో చంద్రబాబు

కర్నూల్ ఎన్నికల సన్నాహక సమావేశంలో చంద్రబాబు

కర్నూల్ ఎన్నికల సన్నాహక సమావేశంలో చంద్రబాబు

కర్నూల్ ఎన్నికల సన్నాహక సమావేశంలో చంద్రబాబు

కర్నూల్ ఎన్నికల సన్నాహక సమావేశంలో చంద్రబాబు

కర్నూల్ ఎన్నికల సన్నాహక సమావేశంలో చంద్రబాబు

కర్నూల్ ఎన్నికల సన్నాహక సమావేశంలో చంద్రబాబు

కర్నూల్ ఎన్నికల సన్నాహక సమావేశంలో చంద్రబాబు

కర్నూల్ ఎన్నికల సన్నాహక సమావేశంలో చంద్రబాబు