ముగ్గులు పెడుతూ రోజా వయ్యారాల రంగోలీ (ఫొటోలు)

First Published Jan 16, 2021, 10:18 AM IST

ముగ్గులు పెడుతూ రోజా వయ్యారాల రంగోలీ