శారదాపీఠాధిపతి ఆశ్రమంలో కేసీఆర్, జగన్ (ఫోటోలు)

First Published 17, Jun 2019, 5:54 PM IST

శారదాపీఠాధిపతి ఆశ్రమంలో కేసీఆర్, జగన్ (ఫోటోలు)

శారదాపీఠాధిపతి ఆశ్రమంలో కేసీఆర్, జగన్ (ఫోటోలు)

శారదాపీఠాధిపతి ఆశ్రమంలో కేసీఆర్, జగన్ (ఫోటోలు)

శారదాపీఠాధిపతి ఆశ్రమంలో కేసీఆర్, జగన్ (ఫోటోలు)

శారదాపీఠాధిపతి ఆశ్రమంలో కేసీఆర్, జగన్ (ఫోటోలు)

శారదాపీఠాధిపతి ఆశ్రమంలో కేసీఆర్, జగన్ (ఫోటోలు)

శారదాపీఠాధిపతి ఆశ్రమంలో కేసీఆర్, జగన్ (ఫోటోలు)

శారదాపీఠాధిపతి ఆశ్రమంలో కేసీఆర్, జగన్ (ఫోటోలు)

శారదాపీఠాధిపతి ఆశ్రమంలో కేసీఆర్, జగన్ (ఫోటోలు)

శారదాపీఠాధిపతి ఆశ్రమంలో కేసీఆర్, జగన్ (ఫోటోలు)

శారదాపీఠాధిపతి ఆశ్రమంలో కేసీఆర్, జగన్ (ఫోటోలు)

శారదాపీఠాధిపతి ఆశ్రమంలో కేసీఆర్, జగన్ (ఫోటోలు)

శారదాపీఠాధిపతి ఆశ్రమంలో కేసీఆర్, జగన్ (ఫోటోలు)

శారదాపీఠాధిపతి సన్యాస దీక్షలో ఇద్దరు సీఎంలు

శారదాపీఠాధిపతి సన్యాస దీక్షలో ఇద్దరు సీఎంలు

శారదాపీఠాధిపతి సన్యాస దీక్షలో ఇద్దరు సీఎంలు

శారదాపీఠాధిపతి సన్యాస దీక్షలో ఇద్దరు సీఎంలు

loader