పోలవరం ముంపు ప్రాంతాల్లో సీఎం జగన్ ఏరియల్ సర్వే ( ఫోటోలు)

First Published 8, Aug 2019, 4:05 PM IST

పోలవరం ముంపు ప్రాంతాల్లో సీఎం జగన్ ఏరియల్ సర్వే ( ఫోటోలు)

పోలవరం ముంపు ప్రాంతాలను చూస్తున్న జగన్

పోలవరం ముంపు ప్రాంతాలను చూస్తున్న జగన్

పోలవరం ముంపుకు గురైన ప్రాంతాలు

పోలవరం ముంపుకు గురైన ప్రాంతాలు

ముంపుకు గురైన ప్రాంతాలను ప రిశీిస్తున్న జగన్

ముంపుకు గురైన ప్రాంతాలను ప రిశీిస్తున్న జగన్

కాఫర్ డ్యాం మ్యాప్ ను పరిశీస్తున్న జగన్

కాఫర్ డ్యాం మ్యాప్ ను పరిశీస్తున్న జగన్

ముంపు ప్రాంతాలను చూసి ఆందోళనకు గురైన సీఎం జగన్

ముంపు ప్రాంతాలను చూసి ఆందోళనకు గురైన సీఎం జగన్

loader