ఉదయ్ కిరణ్ సినిమా చేయమంటే రాజమౌళి, కృష్ణ వంశీని తెమ్మన్నాడు..శ్రీరెడ్డితో తమ్మారెడ్డి (వీడియో)

Sri Reddy Reveals Celebs Involved in CASTING COUCH
Highlights

ఉదయ్ కిరణ్ సినిమా చేయమంటే రాజమౌళి, కృష్ణ వంశీని తెమ్మన్నాడు..శ్రీరెడ్డితో తమ్మారెడ్డి

ఉదయ్ కిరణ్ సినిమా చేయమంటే రాజమౌళి, కృష్ణ వంశీని తెమ్మన్నాడు..శ్రీరెడ్డితో తమ్మారెడ్డి (వీడియో)

loader