సమంత అస్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఫర్ ది న్యూ ఐడెంటిటీ అఫ్ బిగ్ సి ఈవెంట్

First Published 17, Aug 2018, 5:23 PM IST

Samantha As Brand Ambassador For The New Identity Of Big C Event

Samantha As Brand Ambassador For The New Identity Of Big C Event

Samantha As Brand Ambassador For The New Identity Of Big C Event

Samantha As Brand Ambassador For The New Identity Of Big C Event

Samantha As Brand Ambassador For The New Identity Of Big C Event

Samantha As Brand Ambassador For The New Identity Of Big C Event

Samantha As Brand Ambassador For The New Identity Of Big C Event

Samantha As Brand Ambassador For The New Identity Of Big C Event

Samantha As Brand Ambassador For The New Identity Of Big C Event

Samantha As Brand Ambassador For The New Identity Of Big C Event

Samantha As Brand Ambassador For The New Identity Of Big C Event

Samantha As Brand Ambassador For The New Identity Of Big C Event

Samantha As Brand Ambassador For The New Identity Of Big C Event

Samantha As Brand Ambassador For The New Identity Of Big C Event

Samantha As Brand Ambassador For The New Identity Of Big C Event

Samantha As Brand Ambassador For The New Identity Of Big C Event

Samantha As Brand Ambassador For The New Identity Of Big C Event

Samantha As Brand Ambassador For The New Identity Of Big C Event

Samantha As Brand Ambassador For The New Identity Of Big C Event

Samantha As Brand Ambassador For The New Identity Of Big C Event

Samantha As Brand Ambassador For The New Identity Of Big C Event

Samantha As Brand Ambassador For The New Identity Of Big C Event

Samantha As Brand Ambassador For The New Identity Of Big C Event

Samantha As Brand Ambassador For The New Identity Of Big C Event

loader