'ఏడ తానున్నాడో' ఫస్ట్ లుక్ లాంచ్ చేసిన సైరా డైరెక్టర్ సురేందర్ రెడ్డి! (ఫోటోలు)

First Published 9, Nov 2018, 5:48 PM

'ఏడ తానున్నాడో' ఫస్ట్ లుక్ లాంచ్ చేసిన సైరా డైరెక్టర్ సురేందర్ రెడ్డి! (ఫోటోలు)

'ఏడ తానున్నాడో' ఫస్ట్ లుక్ లాంచ్ చేసిన సైరా డైరెక్టర్ సురేందర్ రెడ్డి! (ఫోటోలు)

'ఏడ తానున్నాడో' ఫస్ట్ లుక్ లాంచ్ చేసిన సైరా డైరెక్టర్ సురేందర్ రెడ్డి! (ఫోటోలు)

'ఏడ తానున్నాడో' ఫస్ట్ లుక్ లాంచ్ చేసిన సైరా డైరెక్టర్ సురేందర్ రెడ్డి! (ఫోటోలు)

'ఏడ తానున్నాడో' ఫస్ట్ లుక్ లాంచ్ చేసిన సైరా డైరెక్టర్ సురేందర్ రెడ్డి! (ఫోటోలు)

'ఏడ తానున్నాడో' ఫస్ట్ లుక్ లాంచ్ చేసిన సైరా డైరెక్టర్ సురేందర్ రెడ్డి! (ఫోటోలు)

'ఏడ తానున్నాడో' ఫస్ట్ లుక్ లాంచ్ చేసిన సైరా డైరెక్టర్ సురేందర్ రెడ్డి! (ఫోటోలు)

'ఏడ తానున్నాడో' ఫస్ట్ లుక్ లాంచ్ చేసిన సైరా డైరెక్టర్ సురేందర్ రెడ్డి! (ఫోటోలు)

'ఏడ తానున్నాడో' ఫస్ట్ లుక్ లాంచ్ చేసిన సైరా డైరెక్టర్ సురేందర్ రెడ్డి! (ఫోటోలు)

'ఏడ తానున్నాడో' ఫస్ట్ లుక్ లాంచ్ చేసిన సైరా డైరెక్టర్ సురేందర్ రెడ్డి! (ఫోటోలు)

'ఏడ తానున్నాడో' ఫస్ట్ లుక్ లాంచ్ చేసిన సైరా డైరెక్టర్ సురేందర్ రెడ్డి! (ఫోటోలు)

'ఏడ తానున్నాడో' ఫస్ట్ లుక్ లాంచ్ చేసిన సైరా డైరెక్టర్ సురేందర్ రెడ్డి! (ఫోటోలు)

'ఏడ తానున్నాడో' ఫస్ట్ లుక్ లాంచ్ చేసిన సైరా డైరెక్టర్ సురేందర్ రెడ్డి! (ఫోటోలు)

'ఏడ తానున్నాడో' ఫస్ట్ లుక్ లాంచ్ చేసిన సైరా డైరెక్టర్ సురేందర్ రెడ్డి! (ఫోటోలు)

'ఏడ తానున్నాడో' ఫస్ట్ లుక్ లాంచ్ చేసిన సైరా డైరెక్టర్ సురేందర్ రెడ్డి! (ఫోటోలు)

loader