రోబో సోఫియా మనిషిని మించిన మేధావి (వీడియో)

an intimate chat with robo sophia
Highlights

  • రోబో సోఫియాతో ఇంటర్వ్యూ 

loader