పత్తిపాడు నియోజకవర్గంలో జగన్ యాత్ర (ఫొటోలు)

First Published 7, Aug 2018, 11:57 AM IST

పత్తిపాడు నియోజకవర్గంలో జగన్ యాత్ర

పత్తిపాడు నియోజకవర్గంలో జగన్ యాత్ర

పత్తిపాడు నియోజకవర్గంలో జగన్ యాత్ర

పత్తిపాడు నియోజకవర్గంలో జగన్ యాత్ర

పత్తిపాడు నియోజకవర్గంలో జగన్ యాత్ర

పత్తిపాడు నియోజకవర్గంలో జగన్ యాత్ర

పత్తిపాడు నియోజకవర్గంలో జగన్ యాత్ర

పత్తిపాడు నియోజకవర్గంలో జగన్ యాత్ర

పత్తిపాడు నియోజకవర్గంలో జగన్ యాత్ర

పత్తిపాడు నియోజకవర్గంలో జగన్ యాత్ర

పత్తిపాడు నియోజకవర్గంలో జగన్ యాత్ర

పత్తిపాడు నియోజకవర్గంలో జగన్ యాత్ర

పత్తిపాడు నియోజకవర్గంలో జగన్ యాత్ర

పత్తిపాడు నియోజకవర్గంలో జగన్ యాత్ర

పత్తిపాడు నియోజకవర్గంలో జగన్ యాత్ర

పత్తిపాడు నియోజకవర్గంలో జగన్ యాత్ర

పత్తిపాడు నియోజకవర్గంలో జగన్ యాత్ర

పత్తిపాడు నియోజకవర్గంలో జగన్ యాత్ర

loader