తన అత్తగారి దశదిన కర్మకార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు (ఫొటోస్)

First Published Jan 10, 2019, 3:56 PM IST

తన అత్తగారి దశదిన కర్మకార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు  (ఫొటోస్)

తన అత్తగారి దశదిన కర్మకార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు  (ఫొటోస్)

తన అత్తగారి దశదిన కర్మకార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు (ఫొటోస్)

తన అత్తగారి దశదిన కర్మకార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు  (ఫొటోస్)

తన అత్తగారి దశదిన కర్మకార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు (ఫొటోస్)

తన అత్తగారి దశదిన కర్మకార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు  (ఫొటోస్)

తన అత్తగారి దశదిన కర్మకార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు (ఫొటోస్)

తన అత్తగారి దశదిన కర్మకార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు  (ఫొటోస్)

తన అత్తగారి దశదిన కర్మకార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు (ఫొటోస్)

తన అత్తగారి దశదిన కర్మకార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు  (ఫొటోస్)

తన అత్తగారి దశదిన కర్మకార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు (ఫొటోస్)

తన అత్తగారి దశదిన కర్మకార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు  (ఫొటోస్)

తన అత్తగారి దశదిన కర్మకార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు (ఫొటోస్)

తన అత్తగారి దశదిన కర్మకార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు  (ఫొటోస్)

తన అత్తగారి దశదిన కర్మకార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు (ఫొటోస్)

Today's Poll

మీరు ఎంత మందితో ఆన్ లైన్ గేమ్స్ ఆడడానికి ఇష్టపడుతారు?