మొత్తానికి ప్రముఖ దర్శకుడు రాజమౌళి లండన్ వెళ్ళి అమరావతి ఆర్కిటెక్ట్ నార్మన్ ఫోస్టర్ ను కలుస్తున్నారు. అక్టోబర్ 11-13 తేదీల మధ్య లండన్ లో ఫోస్టర్ కార్యాలయంలో అమరావతి డిజైన్లపై పేద్ద వర్క్ షాప్ జరుగుతుంది. ఆ వర్కాషాపులో పాల్గొనేందుకే రాజమౌళి లండన్ వెళుతున్నారు. అదే సమయంలో ఫోస్టర్-రాజమైళి మధ్య డిజైన్లపై చర్చలు కూడా జరుగుతాయి. 24, 25 తేదీల్లో  చంద్రబాబు-ఫోస్టర్ మధ్య ప్రత్యేక సమావేశం కూడా జరుగుతుంది. అంటే అప్పటికి ఫైనల్ డిజైన్లను ఫోస్టర్ రెడీ చేసేస్తారన్నమాట. చివరాఖరుగా డిజైన్లు చంద్రబాబును ఆమోదిస్తే నవంబర్ లో వాటిని తీసుకుని ఫోస్టర్ తన బృందంతో అమరావతికి వస్తారు. లేదంటే కథ కంచికి...మనం ఇంటికి