హైదరాబాద్ తాజ్ కృష్ణాలో కర్ణాటక ఎమ్మెల్యేలు (ఫొటోలు)

karnataka congress
karnataka congress
karnataka congress
karnataka congress
karnataka congress
karnataka congress
karnataka congress
karnataka congress
karnataka congress
karnataka congress
karnataka congress
karnataka congress
By First Published 18, May 2018, 5:18 PM IST