ప్రచారంతో దూసుకుపోతున్న సుహాసిని, తారకరత్న (ఫోటోలు)

First Published 28, Nov 2018, 6:24 PM

కూకట్పల్లిలో ప్రచారంతో దూసుకుపోతున్న నందమూరి సుహాసిని. తనతో పాటుగా తారకరత్న కూడా ప్రచారంలో పాల్గొన్నాడు.

ప్రచారంతో దూసుకుపోతున్న సుహాసిని, తారకరత్న

ప్రచారంతో దూసుకుపోతున్న సుహాసిని, తారకరత్న

ప్రచారంతో దూసుకుపోతున్న సుహాసిని, తారకరత్న

ప్రచారంతో దూసుకుపోతున్న సుహాసిని, తారకరత్న

ప్రచారంతో దూసుకుపోతున్న సుహాసిని, తారకరత్న

ప్రచారంతో దూసుకుపోతున్న సుహాసిని, తారకరత్న

ప్రచారంతో దూసుకుపోతున్న సుహాసిని, తారకరత్న

ప్రచారంతో దూసుకుపోతున్న సుహాసిని, తారకరత్న

ప్రచారంతో దూసుకుపోతున్న సుహాసిని, తారకరత్న

ప్రచారంతో దూసుకుపోతున్న సుహాసిని, తారకరత్న

ప్రచారంతో దూసుకుపోతున్న సుహాసిని, తారకరత్న

ప్రచారంతో దూసుకుపోతున్న సుహాసిని, తారకరత్న

ప్రచారంతో దూసుకుపోతున్న సుహాసిని, తారకరత్న

ప్రచారంతో దూసుకుపోతున్న సుహాసిని, తారకరత్న

ప్రచారంతో దూసుకుపోతున్న సుహాసిని, తారకరత్న

ప్రచారంతో దూసుకుపోతున్న సుహాసిని, తారకరత్న

ప్రచారంతో దూసుకుపోతున్న సుహాసిని, తారకరత్న

ప్రచారంతో దూసుకుపోతున్న సుహాసిని, తారకరత్న

ప్రచారంతో దూసుకుపోతున్న సుహాసిని, తారకరత్న

ప్రచారంతో దూసుకుపోతున్న సుహాసిని, తారకరత్న

ప్రచారంతో దూసుకుపోతున్న సుహాసిని, తారకరత్న

ప్రచారంతో దూసుకుపోతున్న సుహాసిని, తారకరత్న