కొండపోచమ్మ రిజర్వాయర్ పనులను పరిశీలించిన పోచారం (ఫోటోలు)

First Published 25, Jan 2019, 8:29 PM IST

కొండపోచమ్మ రిజర్వాయర్ పనులను పరిశీలించిన పోచారం 

కొండపోచమ్మ రిజర్వాయర్ పనులను పరిశీలించిన పోచారం

కొండపోచమ్మ రిజర్వాయర్ పనులను పరిశీలించిన పోచారం

కొండపోచమ్మ రిజర్వాయర్ పనులను పరిశీలించిన పోచారం

కొండపోచమ్మ రిజర్వాయర్ పనులను పరిశీలించిన పోచారం

కొండపోచమ్మ రిజర్వాయర్ పనులను పరిశీలించిన పోచారం

కొండపోచమ్మ రిజర్వాయర్ పనులను పరిశీలించిన పోచారం

కొండపోచమ్మ రిజర్వాయర్ పనులను పరిశీలించిన పోచారం

కొండపోచమ్మ రిజర్వాయర్ పనులను పరిశీలించిన పోచారం

కొండపోచమ్మ రిజర్వాయర్ పనులను పరిశీలించిన పోచారం

కొండపోచమ్మ రిజర్వాయర్ పనులను పరిశీలించిన పోచారం

కొండపోచమ్మ రిజర్వాయర్ పనులను పరిశీలించిన పోచారం

కొండపోచమ్మ రిజర్వాయర్ పనులను పరిశీలించిన పోచారం

కొండపోచమ్మ రిజర్వాయర్ పనులను పరిశీలించిన పోచారం

కొండపోచమ్మ రిజర్వాయర్ పనులను పరిశీలించిన పోచారం

కొండపోచమ్మ రిజర్వాయర్ పనులను పరిశీలించిన పోచారం

కొండపోచమ్మ రిజర్వాయర్ పనులను పరిశీలించిన పోచారం

కొండపోచమ్మ రిజర్వాయర్ పనులను పరిశీలించిన పోచారం

కొండపోచమ్మ రిజర్వాయర్ పనులను పరిశీలించిన పోచారం

loader