నక్రేకల్ సీటుపై గాంధీ భవన్ వద్ద ఆందోళన (ఫొటోలు)

First Published 10, Nov 2018, 3:56 PM

నక్రేకల్ సీటుపై గాంధీ భవన్ వద్ద ఆందోళన (ఫొటోలు)

నక్రేకల్ సీటుపై గాంధీ భవన్ వద్ద ఆందోళన (ఫొటోలు)

నక్రేకల్ సీటుపై గాంధీ భవన్ వద్ద ఆందోళన (ఫొటోలు)

నక్రేకల్ సీటుపై గాంధీ భవన్ వద్ద ఆందోళన (ఫొటోలు)

నక్రేకల్ సీటుపై గాంధీ భవన్ వద్ద ఆందోళన (ఫొటోలు)

నక్రేకల్ సీటుపై గాంధీ భవన్ వద్ద ఆందోళన (ఫొటోలు)

నక్రేకల్ సీటుపై గాంధీ భవన్ వద్ద ఆందోళన (ఫొటోలు)

నక్రేకల్ సీటుపై గాంధీ భవన్ వద్ద ఆందోళన (ఫొటోలు)

నక్రేకల్ సీటుపై గాంధీ భవన్ వద్ద ఆందోళన (ఫొటోలు)

నక్రేకల్ సీటుపై గాంధీ భవన్ వద్ద ఆందోళన (ఫొటోలు)

నక్రేకల్ సీటుపై గాంధీ భవన్ వద్ద ఆందోళన (ఫొటోలు)

నక్రేకల్ సీటుపై గాంధీ భవన్ వద్ద ఆందోళన (ఫొటోలు)

నక్రేకల్ సీటుపై గాంధీ భవన్ వద్ద ఆందోళన (ఫొటోలు)

loader