హైదరాబాద్ : చైన్ స్నాచర్లను పట్టుకున్న పోలీసులు (ఫోటోలు)

First Published 8, Jan 2019, 2:01 PM

హైదరాబాద్ : చైన్ స్నాచర్లను పట్టుకున్న పోలీసులు

హైదరాబాద్‌లో దొంగతనాలు చేసి ఢిల్లీ పారిపోయిన చైన్ స్నాచర్లను పట్టుకున్న పోలీసులు

హైదరాబాద్‌లో దొంగతనాలు చేసి ఢిల్లీ పారిపోయిన చైన్ స్నాచర్లను పట్టుకున్న పోలీసులు

నగదును స్వాధినం చేసుకున్న పోలీసులు

నగదును స్వాధినం చేసుకున్న పోలీసులు

చైన్ స్నాచర్లను పట్టుకున్న తర్వాత మీడియా ముందు ప్రవేశపెట్టిన పోలీసులు

చైన్ స్నాచర్లను పట్టుకున్న తర్వాత మీడియా ముందు ప్రవేశపెట్టిన పోలీసులు

చైన్ స్నాచర్లు వాడిన బైకులు ఇవే

చైన్ స్నాచర్లు వాడిన బైకులు ఇవే