ఎన్టీఆర్ వర్ధంతి: రక్తదాన శిబిరంలో నారా భువనేశ్వరి (ఫొటోలు)

First Published 18, Jan 2019, 5:28 PM IST

ఎన్టీఆర్ వర్ధంతి సందర్బంగా శుక్రవారం తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయం ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ భవన్ లో రక్తదాన శిబిరం జరిగింది. ఈ శిబిరంలో నారా భువనేశ్వరి పాల్గొన్నారు. తాను కూడా రక్తదానం చేశారు.

ఎన్టీఆర్ వర్ధంతి: రక్తదాన శిబిరంలో నారా భువనేశ్వరి

ఎన్టీఆర్ వర్ధంతి: రక్తదాన శిబిరంలో నారా భువనేశ్వరి

ఎన్టీఆర్ వర్ధంతి: రక్తదాన శిబిరంలో నారా భువనేశ్వరి

ఎన్టీఆర్ వర్ధంతి: రక్తదాన శిబిరంలో నారా భువనేశ్వరి

ఎన్టీఆర్ వర్ధంతి: రక్తదాన శిబిరంలో నారా భువనేశ్వరి

ఎన్టీఆర్ వర్ధంతి: రక్తదాన శిబిరంలో నారా భువనేశ్వరి

ఎన్టీఆర్ వర్ధంతి: రక్తదాన శిబిరంలో నారా భువనేశ్వరి

ఎన్టీఆర్ వర్ధంతి: రక్తదాన శిబిరంలో నారా భువనేశ్వరి

ఎన్టీఆర్ వర్ధంతి: రక్తదాన శిబిరంలో నారా భువనేశ్వరి

ఎన్టీఆర్ వర్ధంతి: రక్తదాన శిబిరంలో నారా భువనేశ్వరి

ఎన్టీఆర్ వర్ధంతి: రక్తదాన శిబిరంలో నారా భువనేశ్వరి

ఎన్టీఆర్ వర్ధంతి: రక్తదాన శిబిరంలో నారా భువనేశ్వరి

ఎన్టీఆర్ వర్ధంతి: రక్తదాన శిబిరంలో నారా భువనేశ్వరి

ఎన్టీఆర్ వర్ధంతి: రక్తదాన శిబిరంలో నారా భువనేశ్వరి

ఎన్టీఆర్ వర్ధంతి: రక్తదాన శిబిరంలో నారా భువనేశ్వరి

ఎన్టీఆర్ వర్ధంతి: రక్తదాన శిబిరంలో నారా భువనేశ్వరి

ఎన్టీఆర్ వర్ధంతి: రక్తదాన శిబిరంలో నారా భువనేశ్వరి

ఎన్టీఆర్ వర్ధంతి: రక్తదాన శిబిరంలో నారా భువనేశ్వరి

ఎన్టీఆర్ వర్ధంతి: రక్తదాన శిబిరంలో నారా భువనేశ్వరి

ఎన్టీఆర్ వర్ధంతి: రక్తదాన శిబిరంలో నారా భువనేశ్వరి

ఎన్టీఆర్ వర్ధంతి: రక్తదాన శిబిరంలో నారా భువనేశ్వరి

ఎన్టీఆర్ వర్ధంతి: రక్తదాన శిబిరంలో నారా భువనేశ్వరి

ఎన్టీఆర్ వర్ధంతి: రక్తదాన శిబిరంలో నారా భువనేశ్వరి

ఎన్టీఆర్ వర్ధంతి: రక్తదాన శిబిరంలో నారా భువనేశ్వరి

ఎన్టీఆర్ వర్ధంతి: రక్తదాన శిబిరంలో నారా భువనేశ్వరి

ఎన్టీఆర్ వర్ధంతి: రక్తదాన శిబిరంలో నారా భువనేశ్వరి

loader