ఉజ్జయిని మహంకాళీకి బంగారు బోనం సమర్పించిన కవిత (ఫోటోలు)

First Published 29, Jul 2018, 6:49 PM IST

ఉజ్జయిని మహంకాళీకి బంగారు బోనం సమర్పించిన కవిత (ఫోటోలు)

ఉజ్జయిని మహంకాళీకి బంగారు బోనం సమర్పించిన కవిత (ఫోటోలు)

ఉజ్జయిని మహంకాళీకి బంగారు బోనం సమర్పించిన కవిత (ఫోటోలు)

ఉజ్జయిని మహంకాళీకి బంగారు బోనం సమర్పించిన కవిత (ఫోటోలు)

ఉజ్జయిని మహంకాళీకి బంగారు బోనం సమర్పించిన కవిత (ఫోటోలు)

ఉజ్జయిని మహంకాళీకి బంగారు బోనం సమర్పించిన కవిత (ఫోటోలు)

ఉజ్జయిని మహంకాళీకి బంగారు బోనం సమర్పించిన కవిత (ఫోటోలు)

ఉజ్జయిని మహంకాళీకి బంగారు బోనం సమర్పించిన కవిత (ఫోటోలు)

loader