సిరిసిల్ల ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న కేటీఆర్ (ఫోటోలు)

First Published 11, Nov 2018, 5:10 PM

సిరిసిల్ల ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న కేటీఆర్ (ఫోటోలు)

సిరిసిల్ల ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న కేటీఆర్ (ఫోటోలు)

సిరిసిల్ల ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న కేటీఆర్ (ఫోటోలు)

సిరిసిల్ల ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న కేటీఆర్ (ఫోటోలు)

సిరిసిల్ల ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న కేటీఆర్ (ఫోటోలు)

సిరిసిల్ల ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న కేటీఆర్ (ఫోటోలు)

సిరిసిల్ల ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న కేటీఆర్ (ఫోటోలు)

సిరిసిల్ల ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న కేటీఆర్ (ఫోటోలు)

సిరిసిల్ల ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న కేటీఆర్ (ఫోటోలు)

సిరిసిల్ల ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న కేటీఆర్ (ఫోటోలు)

సిరిసిల్ల ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న కేటీఆర్ (ఫోటోలు)

సిరిసిల్ల ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న కేటీఆర్ (ఫోటోలు)

సిరిసిల్ల ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న కేటీఆర్ (ఫోటోలు)

సిరిసిల్ల ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న కేటీఆర్ (ఫోటోలు)

సిరిసిల్ల ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న కేటీఆర్ (ఫోటోలు)

loader