మంత్రి జోగు రామన్నకు తప్పిన ప్రమాదం (ఫొటోలు)

First Published 31, Jul 2018, 11:25 AM IST

మంత్రి జోగు రామన్నకు తప్పిన ప్రమాదం (ఫొటోలు)

Minister Jogu Ramanna escaped from the accident

Minister Jogu Ramanna escaped from the accident

Minister Jogu Ramanna escaped from the accident

Minister Jogu Ramanna escaped from the accident

Minister Jogu Ramanna escaped from the accident

Minister Jogu Ramanna escaped from the accident

Minister Jogu Ramanna escaped from the accident

Minister Jogu Ramanna escaped from the accident

Minister Jogu Ramanna escaped from the accident

Minister Jogu Ramanna escaped from the accident

Minister Jogu Ramanna escaped from the accident

Minister Jogu Ramanna escaped from the accident

Minister Jogu Ramanna escaped from the accident

Minister Jogu Ramanna escaped from the accident

Minister Jogu Ramanna escaped from the accident

Minister Jogu Ramanna escaped from the accident

Minister Jogu Ramanna escaped from the accident

Minister Jogu Ramanna escaped from the accident

Minister Jogu Ramanna escaped from the accident

Minister Jogu Ramanna escaped from the accident

loader