ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ భవన్ వద్ద సామ రంగారెడ్డి ధర్నా (ఫోటోలు)

First Published 11, Nov 2018, 4:36 PM

ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ భవన్ వద్ద సామ రంగారెడ్డి ధర్నా (ఫోటోలు)

ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ భవన్ వద్ద సామ రంగారెడ్డి ధర్నా (ఫోటోలు)

ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ భవన్ వద్ద సామ రంగారెడ్డి ధర్నా (ఫోటోలు)

ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ భవన్ వద్ద సామ రంగారెడ్డి ధర్నా (ఫోటోలు)

ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ భవన్ వద్ద సామ రంగారెడ్డి ధర్నా (ఫోటోలు)

ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ భవన్ వద్ద సామ రంగారెడ్డి ధర్నా (ఫోటోలు)

ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ భవన్ వద్ద సామ రంగారెడ్డి ధర్నా (ఫోటోలు)

ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ భవన్ వద్ద సామ రంగారెడ్డి ధర్నా (ఫోటోలు)

ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ భవన్ వద్ద సామ రంగారెడ్డి ధర్నా (ఫోటోలు)

ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ భవన్ వద్ద సామ రంగారెడ్డి ధర్నా (ఫోటోలు)

ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ భవన్ వద్ద సామ రంగారెడ్డి ధర్నా (ఫోటోలు)

ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ భవన్ వద్ద సామ రంగారెడ్డి ధర్నా (ఫోటోలు)

ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ భవన్ వద్ద సామ రంగారెడ్డి ధర్నా (ఫోటోలు)

loader