టీఆర్ఎస్ కార్యవర్గ సమావేశానికి హాజరైన కేటీఆర్ (ఫోటోలు)

First Published 16, Dec 2018, 1:23 PM

టీఆర్ఎస్ కార్యవర్గ సమావేశానికి హాజరైన కేటీఆర్ (ఫోటోలు)
 

టీఆర్ఎస్ కార్యవర్గ సమావేశానికి హాజరైన కేటీఆర్ (ఫోటోలు)

టీఆర్ఎస్ కార్యవర్గ సమావేశానికి హాజరైన కేటీఆర్ (ఫోటోలు)

టీఆర్ఎస్ కార్యవర్గ సమావేశానికి హాజరైన కేటీఆర్ (ఫోటోలు)

టీఆర్ఎస్ కార్యవర్గ సమావేశానికి హాజరైన కేటీఆర్ (ఫోటోలు)

టీఆర్ఎస్ కార్యవర్గ సమావేశానికి హాజరైన కేటీఆర్ (ఫోటోలు)

టీఆర్ఎస్ కార్యవర్గ సమావేశానికి హాజరైన కేటీఆర్ (ఫోటోలు)

టీఆర్ఎస్ కార్యవర్గ సమావేశానికి హాజరైన కేటీఆర్ (ఫోటోలు)

టీఆర్ఎస్ కార్యవర్గ సమావేశానికి హాజరైన కేటీఆర్ (ఫోటోలు)

టీఆర్ఎస్ కార్యవర్గ సమావేశానికి హాజరైన కేటీఆర్ (ఫోటోలు)

టీఆర్ఎస్ కార్యవర్గ సమావేశానికి హాజరైన కేటీఆర్ (ఫోటోలు)

టీఆర్ఎస్ కార్యవర్గ సమావేశానికి హాజరైన కేటీఆర్ (ఫోటోలు)

టీఆర్ఎస్ కార్యవర్గ సమావేశానికి హాజరైన కేటీఆర్ (ఫోటోలు)

loader