సెక్రటేరియట్ లో ఇంటర్నేషనల్ కైట్ & స్వీట్స్ ఫెస్టివెల్ (ఫోటోలు)

First Published Jan 8, 2019, 12:02 PM IST

సెక్రటేరియట్ లో ఇంటర్నేషనల్ కైట్ & స్వీట్స్ ఫెస్టివెల్

సెక్రటేరియట్ లో కైట్ & స్వీట్స్ ఫెస్టివల్

సెక్రటేరియట్ లో కైట్ & స్వీట్స్ ఫెస్టివల్

సెక్రటేరియట్ లో కైట్ & స్వీట్స్ ఫెస్టివల్

సెక్రటేరియట్ లో కైట్ & స్వీట్స్ ఫెస్టివల్

సెక్రటేరియట్ లో కైట్ & స్వీట్స్ ఫెస్టివల్

సెక్రటేరియట్ లో కైట్ & స్వీట్స్ ఫెస్టివల్

సెక్రటేరియట్ లో కైట్ & స్వీట్స్ ఫెస్టివల్

సెక్రటేరియట్ లో కైట్ & స్వీట్స్ ఫెస్టివల్

సెక్రటేరియట్ లో కైట్ & స్వీట్స్ ఫెస్టివల్

సెక్రటేరియట్ లో కైట్ & స్వీట్స్ ఫెస్టివల్

సెక్రటేరియట్ లో కైట్ & స్వీట్స్ ఫెస్టివల్

సెక్రటేరియట్ లో కైట్ & స్వీట్స్ ఫెస్టివల్

సెక్రటేరియట్ లో కైట్ & స్వీట్స్ ఫెస్టివల్

సెక్రటేరియట్ లో కైట్ & స్వీట్స్ ఫెస్టివల్

సెక్రటేరియట్ లో కైట్ & స్వీట్స్ ఫెస్టివల్

సెక్రటేరియట్ లో కైట్ & స్వీట్స్ ఫెస్టివల్

సెక్రటేరియట్ లో కైట్ & స్వీట్స్ ఫెస్టివల్

సెక్రటేరియట్ లో కైట్ & స్వీట్స్ ఫెస్టివల్

సెక్రటేరియట్ లో కైట్ & స్వీట్స్ ఫెస్టివల్

సెక్రటేరియట్ లో కైట్ & స్వీట్స్ ఫెస్టివల్

సెక్రటేరియట్ లో కైట్ & స్వీట్స్ ఫెస్టివల్

సెక్రటేరియట్ లో కైట్ & స్వీట్స్ ఫెస్టివల్

Today's Poll

మీరు ఎంత మందితో ఆన్ లైన్ గేమ్స్ ఆడడానికి ఇష్టపడుతారు?