హరీష్ కు ప్రజల ఆశీస్సులు: దత్తత తీసుకుంటానని హామీ (ఫొటోలు)

First Published 5, Nov 2018, 4:11 PM

హరీష్ కు ప్రజల ఆశీస్సులు: దత్తత తీసుకుంటానని హామీ (ఫొటోలు)

గజ్వెల్ నియోజకవర్గం కొల్గురు గ్రామాన్ని దత్తత తీసుకుంటానని  ప్రకటించిన హరీష్ రావు

గజ్వెల్ నియోజకవర్గం కొల్గురు గ్రామాన్ని దత్తత తీసుకుంటానని ప్రకటించిన హరీష్ రావు

గజ్వెల్ నియోజకవర్గం కొల్గురు గ్రామాన్ని దత్తత తీసుకుంటానని  ప్రకటించిన హరీష్ రావు

గజ్వెల్ నియోజకవర్గం కొల్గురు గ్రామాన్ని దత్తత తీసుకుంటానని ప్రకటించిన హరీష్ రావు

గజ్వెల్ నియోజకవర్గం కొల్గురు గ్రామాన్ని దత్తత తీసుకుంటానని  ప్రకటించిన హరీష్ రావు

గజ్వెల్ నియోజకవర్గం కొల్గురు గ్రామాన్ని దత్తత తీసుకుంటానని ప్రకటించిన హరీష్ రావు

గజ్వెల్ నియోజకవర్గం కొల్గురు గ్రామాన్ని దత్తత తీసుకుంటానని  ప్రకటించిన హరీష్ రావు

గజ్వెల్ నియోజకవర్గం కొల్గురు గ్రామాన్ని దత్తత తీసుకుంటానని ప్రకటించిన హరీష్ రావు

గజ్వెల్ నియోజకవర్గం కొల్గురు గ్రామాన్ని దత్తత తీసుకుంటానని  ప్రకటించిన హరీష్ రావు

గజ్వెల్ నియోజకవర్గం కొల్గురు గ్రామాన్ని దత్తత తీసుకుంటానని ప్రకటించిన హరీష్ రావు

గజ్వెల్ నియోజకవర్గం కొల్గురు గ్రామాన్ని దత్తత తీసుకుంటానని  ప్రకటించిన హరీష్ రావు

గజ్వెల్ నియోజకవర్గం కొల్గురు గ్రామాన్ని దత్తత తీసుకుంటానని ప్రకటించిన హరీష్ రావు

loader