హరీష్ కు ప్రజల ఆశీస్సులు: దత్తత తీసుకుంటానని హామీ (ఫొటోలు)

First Published Nov 5, 2018, 4:11 PM IST

హరీష్ కు ప్రజల ఆశీస్సులు: దత్తత తీసుకుంటానని హామీ (ఫొటోలు)