ఇబ్రహీంపట్నంలో రైతు సమ్మేళనంలో పాల్గొన్న మంత్రి హరీశ్ రావు (ఫోటోలు)

First Published 11, Nov 2018, 4:51 PM

ఇబ్రహీంపట్నంలో రైతు సమ్మేళనంలో పాల్గొన్న మంత్రి హరీశ్ రావు (ఫోటోలు)

ఇబ్రహీంపట్నంలో రైతు సమ్మేళనంలో పాల్గొన్న మంత్రి హరీశ్ రావు (ఫోటోలు)

ఇబ్రహీంపట్నంలో రైతు సమ్మేళనంలో పాల్గొన్న మంత్రి హరీశ్ రావు (ఫోటోలు)

ఇబ్రహీంపట్నంలో రైతు సమ్మేళనంలో పాల్గొన్న మంత్రి హరీశ్ రావు (ఫోటోలు)

ఇబ్రహీంపట్నంలో రైతు సమ్మేళనంలో పాల్గొన్న మంత్రి హరీశ్ రావు (ఫోటోలు)

ఇబ్రహీంపట్నంలో రైతు సమ్మేళనంలో పాల్గొన్న మంత్రి హరీశ్ రావు (ఫోటోలు)

ఇబ్రహీంపట్నంలో రైతు సమ్మేళనంలో పాల్గొన్న మంత్రి హరీశ్ రావు (ఫోటోలు)

ఇబ్రహీంపట్నంలో రైతు సమ్మేళనంలో పాల్గొన్న మంత్రి హరీశ్ రావు (ఫోటోలు)

ఇబ్రహీంపట్నంలో రైతు సమ్మేళనంలో పాల్గొన్న మంత్రి హరీశ్ రావు (ఫోటోలు)

ఇబ్రహీంపట్నంలో రైతు సమ్మేళనంలో పాల్గొన్న మంత్రి హరీశ్ రావు (ఫోటోలు)

ఇబ్రహీంపట్నంలో రైతు సమ్మేళనంలో పాల్గొన్న మంత్రి హరీశ్ రావు (ఫోటోలు)

ఇబ్రహీంపట్నంలో రైతు సమ్మేళనంలో పాల్గొన్న మంత్రి హరీశ్ రావు (ఫోటోలు)

ఇబ్రహీంపట్నంలో రైతు సమ్మేళనంలో పాల్గొన్న మంత్రి హరీశ్ రావు (ఫోటోలు)

ఇబ్రహీంపట్నంలో రైతు సమ్మేళనంలో పాల్గొన్న మంత్రి హరీశ్ రావు (ఫోటోలు)

ఇబ్రహీంపట్నంలో రైతు సమ్మేళనంలో పాల్గొన్న మంత్రి హరీశ్ రావు (ఫోటోలు)

loader