కూకట్ పల్లిలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం... విద్యార్ధిని మృతి (ఫోటోలు)

First Published 29, Oct 2018, 11:07 AM IST

కూకట్ పల్లిలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం... విద్యార్ధిని మృతి

కూకట్ పల్లిలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం... విద్యార్ధిని మృతి

కూకట్ పల్లిలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం... విద్యార్ధిని మృతి

కూకట్ పల్లిలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం... విద్యార్ధిని మృతి

కూకట్ పల్లిలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం... విద్యార్ధిని మృతి

కూకట్ పల్లిలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం... విద్యార్ధిని మృతి

కూకట్ పల్లిలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం... విద్యార్ధిని మృతి

కూకట్ పల్లిలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం... విద్యార్ధిని మృతి

కూకట్ పల్లిలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం... విద్యార్ధిని మృతి

కూకట్ పల్లిలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం... విద్యార్ధిని మృతి

కూకట్ పల్లిలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం... విద్యార్ధిని మృతి

loader