షా గౌస్ హోటల్ సిలిండరు పేలి ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలు (ఫోటోలు)

First Published 9, Nov 2018, 5:31 PM

షా గౌస్ హోటల్ సిలిండరు పేలి ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలు

షా గౌస్ హోటల్ సిలిండరు పేలి ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలు

షా గౌస్ హోటల్ సిలిండరు పేలి ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలు

షా గౌస్ హోటల్ సిలిండరు పేలి ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలు

షా గౌస్ హోటల్ సిలిండరు పేలి ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలు

షా గౌస్ హోటల్ సిలిండరు పేలి ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలు

షా గౌస్ హోటల్ సిలిండరు పేలి ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలు

షా గౌస్ హోటల్ సిలిండరు పేలి ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలు

షా గౌస్ హోటల్ సిలిండరు పేలి ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలు

షా గౌస్ హోటల్ సిలిండరు పేలి ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలు

షా గౌస్ హోటల్ సిలిండరు పేలి ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలు

షా గౌస్ హోటల్ సిలిండరు పేలి ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలు

షా గౌస్ హోటల్ సిలిండరు పేలి ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలు

షా గౌస్ హోటల్ సిలిండరు పేలి ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలు

షా గౌస్ హోటల్ సిలిండరు పేలి ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలు

షా గౌస్ హోటల్ సిలిండరు పేలి ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలు

షా గౌస్ హోటల్ సిలిండరు పేలి ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలు

loader