కేసీఆర్‌తో ఒంటేరు భేటీ, టీఆర్ఎస్‌లో చేరిక (ఫొటోలు)

First Published 18, Jan 2019, 7:56 PM IST

కేసీఆర్‌తో ఒంటేరు భేటీ, టీఆర్ఎస్‌లో చేరిక (ఫొటోలు)

కేటీఆర్ సమక్షంలో టీఆర్ఎస్‌లో చేరిన వంటేరు

కేటీఆర్ సమక్షంలో టీఆర్ఎస్‌లో చేరిన వంటేరు

కేటీఆర్ సమక్షంలో టీఆర్ఎస్‌లో చేరిన వంటేరు

కేటీఆర్ సమక్షంలో టీఆర్ఎస్‌లో చేరిన వంటేరు

కేటీఆర్ సమక్షంలో టీఆర్ఎస్‌లో చేరిన వంటేరు

కేటీఆర్ సమక్షంలో టీఆర్ఎస్‌లో చేరిన వంటేరు

కేటీఆర్ సమక్షంలో టీఆర్ఎస్‌లో చేరిన వంటేరు

కేటీఆర్ సమక్షంలో టీఆర్ఎస్‌లో చేరిన వంటేరు

కేటీఆర్ సమక్షంలో టీఆర్ఎస్‌లో చేరిన వంటేరు

కేటీఆర్ సమక్షంలో టీఆర్ఎస్‌లో చేరిన వంటేరు

కేటీఆర్ సమక్షంలో టీఆర్ఎస్‌లో చేరిన వంటేరు

కేటీఆర్ సమక్షంలో టీఆర్ఎస్‌లో చేరిన వంటేరు

loader