క్షతగాత్రుడిని పైలట్ వాహనంలో ఆస్పత్రికి తరలించిన మంత్రి (ఫోటోలు)

First Published 3, Jun 2019, 4:46 PM IST

క్షతగాత్రుడిని పైలట్ వాహనంలో ఆస్పత్రికి తరలించిన మంత్రి

క్షతగాత్రుడిని పైలట్ వాహనంలో ఆస్పత్రికి తరలించిన మంత్రి

క్షతగాత్రుడిని పైలట్ వాహనంలో ఆస్పత్రికి తరలించిన మంత్రి

క్షతగాత్రుడిని పైలట్ వాహనంలో ఆస్పత్రికి తరలించిన మంత్రి

క్షతగాత్రుడిని పైలట్ వాహనంలో ఆస్పత్రికి తరలించిన మంత్రి

క్షతగాత్రుడిని పైలట్ వాహనంలో ఆస్పత్రికి తరలించిన మంత్రి

క్షతగాత్రుడిని పైలట్ వాహనంలో ఆస్పత్రికి తరలించిన మంత్రి

క్షతగాత్రుడిని పైలట్ వాహనంలో ఆస్పత్రికి తరలించిన మంత్రి

క్షతగాత్రుడిని పైలట్ వాహనంలో ఆస్పత్రికి తరలించిన మంత్రి

loader