సిఎల్పీ విలీనంపై కాంగ్రెసు నేతల నిరసన (ఫొటోలు)

First Published 6, Jun 2019, 3:42 PM IST

సిఎల్పీ విలీనంపై కాంగ్రెసు నేతల నిరసన (ఫొటోలు)

సిఎల్పీ విలీనంపై కాంగ్రెసు నేతల నిరసన (ఫొటోలు)

సిఎల్పీ విలీనంపై కాంగ్రెసు నేతల నిరసన (ఫొటోలు)

సిఎల్పీ విలీనంపై కాంగ్రెసు నేతల నిరసన (ఫొటోలు)

సిఎల్పీ విలీనంపై కాంగ్రెసు నేతల నిరసన (ఫొటోలు)

సిఎల్పీ విలీనంపై కాంగ్రెసు నేతల నిరసన (ఫొటోలు)

సిఎల్పీ విలీనంపై కాంగ్రెసు నేతల నిరసన (ఫొటోలు)

సిఎల్పీ విలీనంపై కాంగ్రెసు నేతల నిరసన (ఫొటోలు)

సిఎల్పీ విలీనంపై కాంగ్రెసు నేతల నిరసన (ఫొటోలు)

సిఎల్పీ విలీనంపై కాంగ్రెసు నేతల నిరసన (ఫొటోలు)

సిఎల్పీ విలీనంపై కాంగ్రెసు నేతల నిరసన (ఫొటోలు)

loader