తెలంగాణ భవన్ విస్తరణ పనులను పరిశీలించిన కేసీఆర్ (ఫోటోలు)

First Published 11, Mar 2019, 6:21 PM

తెలంగాణ భవన్ విస్తరణ పనులను పరిశీలించిన కేసీఆర్  

తెలంగాణ భవన్ విస్తరణ పనులను పరిశీలించిన కేసీఆర్

తెలంగాణ భవన్ విస్తరణ పనులను పరిశీలించిన కేసీఆర్

తెలంగాణ భవన్ విస్తరణ పనులను పరిశీలించిన కేసీఆర్

తెలంగాణ భవన్ విస్తరణ పనులను పరిశీలించిన కేసీఆర్

తెలంగాణ భవన్ విస్తరణ పనులను పరిశీలించిన కేసీఆర్

తెలంగాణ భవన్ విస్తరణ పనులను పరిశీలించిన కేసీఆర్

తెలంగాణ భవన్ విస్తరణ పనులను పరిశీలించిన కేసీఆర్

తెలంగాణ భవన్ విస్తరణ పనులను పరిశీలించిన కేసీఆర్

తెలంగాణ భవన్ విస్తరణ పనులను పరిశీలించిన కేసీఆర్

తెలంగాణ భవన్ విస్తరణ పనులను పరిశీలించిన కేసీఆర్

తెలంగాణ భవన్ విస్తరణ పనులను పరిశీలించిన కేసీఆర్

తెలంగాణ భవన్ విస్తరణ పనులను పరిశీలించిన కేసీఆర్