కాటుక.. చెదిరిపోకుండా ఉండాలంటే..

First Published Apr 23, 2021, 3:24 PM IST

కళ్లు..స్త్రీ అందాన్ని పెంచేవి.. ఒక్క చూపులోనే కట్టిపడేసేవి.. కలువల్లాంటి ఆ కళ్లే. ఎన్నో ఊసులు చెబుతాయి, బాసలు చేస్తాయి. నవ్వుతాయి, నటిస్తాయి, కవ్విస్తాయి, చిలిపిగా గాలం వేస్తాయి..