నిక్ పడిపోయింది ఇందుకేనేమో.. ప్రియాంక హాట్ పిక్స్

First Published 17, Mar 2019, 6:20 PM

తనకంటే 11 ఏళ్ళు చిన్నవాడైన నిక్ ను ప్రియాంక చోప్రా పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. పెళ్లి తరువాత కూడా ఈ బ్యూటీ క్రేజ్ ఏ మాత్రం తగ్గలేదు. బహుశా అందుకేనేమో..ఈ బేబీని నిక్ పెళ్లి చేసుకున్నాడు.  

తనకంటే 11 ఏళ్ళు చిన్నవాడైన నిక్ ను ప్రియాంక చోప్రా పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. పెళ్లి తరువాత కూడా ఈ బ్యూటీ క్రేజ్ ఏ మాత్రం తగ్గలేదు. బహుశా అందుకేనేమో..ఈ బేబీని నిక్ పెళ్లి చేసుకున్నాడు.

తనకంటే 11 ఏళ్ళు చిన్నవాడైన నిక్ ను ప్రియాంక చోప్రా పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. పెళ్లి తరువాత కూడా ఈ బ్యూటీ క్రేజ్ ఏ మాత్రం తగ్గలేదు. బహుశా అందుకేనేమో..ఈ బేబీని నిక్ పెళ్లి చేసుకున్నాడు.

courtesy: instagram ప్రియాంక చోప్రా టాప్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫొటోస్

courtesy: instagram ప్రియాంక చోప్రా టాప్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫొటోస్

courtesy: instagram ప్రియాంక చోప్రా టాప్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫొటోస్

courtesy: instagram ప్రియాంక చోప్రా టాప్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫొటోస్

courtesy: instagram ప్రియాంక చోప్రా టాప్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫొటోస్

courtesy: instagram ప్రియాంక చోప్రా టాప్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫొటోస్

courtesy: instagram ప్రియాంక చోప్రా టాప్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫొటోస్

courtesy: instagram ప్రియాంక చోప్రా టాప్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫొటోస్

courtesy: instagram ప్రియాంక చోప్రా టాప్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫొటోస్

courtesy: instagram ప్రియాంక చోప్రా టాప్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫొటోస్

courtesy: instagram ప్రియాంక చోప్రా టాప్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫొటోస్

courtesy: instagram ప్రియాంక చోప్రా టాప్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫొటోస్

courtesy: instagram ప్రియాంక చోప్రా టాప్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫొటోస్

courtesy: instagram ప్రియాంక చోప్రా టాప్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫొటోస్

courtesy: instagram ప్రియాంక చోప్రా టాప్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫొటోస్

courtesy: instagram ప్రియాంక చోప్రా టాప్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫొటోస్

courtesy: instagram ప్రియాంక చోప్రా టాప్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫొటోస్

courtesy: instagram ప్రియాంక చోప్రా టాప్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫొటోస్

courtesy: instagram ప్రియాంక చోప్రా టాప్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫొటోస్

courtesy: instagram ప్రియాంక చోప్రా టాప్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫొటోస్

courtesy: instagram ప్రియాంక చోప్రా టాప్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫొటోస్

courtesy: instagram ప్రియాంక చోప్రా టాప్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫొటోస్

courtesy: instagram ప్రియాంక చోప్రా టాప్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫొటోస్

courtesy: instagram ప్రియాంక చోప్రా టాప్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫొటోస్

courtesy: instagram ప్రియాంక చోప్రా టాప్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫొటోస్

courtesy: instagram ప్రియాంక చోప్రా టాప్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫొటోస్

courtesy: instagram ప్రియాంక చోప్రా టాప్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫొటోస్

courtesy: instagram ప్రియాంక చోప్రా టాప్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫొటోస్

courtesy: instagram ప్రియాంక చోప్రా టాప్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫొటోస్

courtesy: instagram ప్రియాంక చోప్రా టాప్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫొటోస్

courtesy: instagram ప్రియాంక చోప్రా టాప్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫొటోస్

courtesy: instagram ప్రియాంక చోప్రా టాప్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫొటోస్

courtesy: instagram ప్రియాంక చోప్రా టాప్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫొటోస్

courtesy: instagram ప్రియాంక చోప్రా టాప్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫొటోస్

courtesy: instagram ప్రియాంక చోప్రా టాప్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫొటోస్

courtesy: instagram ప్రియాంక చోప్రా టాప్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫొటోస్