టీమిండియా ఆటగాళ్ల ప్రాక్టీస్: ఓ వైపు సీరియస్... మరోవైపు చిన్నారులతో సరదా (ఫోటోలు)

First Published 21, Jun 2019, 4:58 PM IST

టీమిండియా ఆటగాళ్ల ప్రాక్టీస్: ఓ వైపు సీరియస్... మరోవైపు చిన్నారులతో సరదా (ఫోటోలు)

టీమిండియా ఆటగాళ్ల ప్రాక్టీస్ సెషన్

టీమిండియా ఆటగాళ్ల ప్రాక్టీస్ సెషన్

టీమిండియా ఆటగాళ్ల ప్రాక్టీస్ సెషన్

టీమిండియా ఆటగాళ్ల ప్రాక్టీస్ సెషన్

టీమిండియా ఆటగాళ్ల ప్రాక్టీస్ సెషన్

టీమిండియా ఆటగాళ్ల ప్రాక్టీస్ సెషన్

టీమిండియా ఆటగాళ్ల ప్రాక్టీస్ సెషన్

టీమిండియా ఆటగాళ్ల ప్రాక్టీస్ సెషన్

టీమిండియా ఆటగాళ్ల ప్రాక్టీస్ సెషన్

టీమిండియా ఆటగాళ్ల ప్రాక్టీస్ సెషన్

టీమిండియా ఆటగాళ్ల ప్రాక్టీస్ సెషన్

టీమిండియా ఆటగాళ్ల ప్రాక్టీస్ సెషన్

టీమిండియా ఆటగాళ్ల ప్రాక్టీస్ సెషన్

టీమిండియా ఆటగాళ్ల ప్రాక్టీస్ సెషన్

టీమిండియా ఆటగాళ్ల ప్రాక్టీస్ సెషన్

టీమిండియా ఆటగాళ్ల ప్రాక్టీస్ సెషన్

loader