5న చంద్రగ్రహణం: ఏ రాశులవారిపై ఏ విధమైన ప్రభావం చూపుతుంది?

First Published Jul 3, 2020, 9:30 AM IST

సూర్య గ్రహణం రోజు గ్రహణం ఏర్పడే సమయానికి ఖగోళంలో ఆరు గ్రహాలు అపసవ్య దిశలో తిరగడం అనేది కొన్ని రాశులకు అనుకూలం కాదని చెప్పవచ్చును. ఆ రాశులపై ప్రతికూల ప్రభావం ఏమిటో గమనిద్దాం.