పోలింగ్ తర్వాత పార్టీ కార్యాలయం వద్ద పవన్ ఇలా... (ఫోటోలు)

First Published 12, Apr 2019, 11:24 AM

పోలింగ్ తర్వాత పార్టీ కార్యాలయం వద్ద పవన్ ఇలా...

పోలింగ్ తర్వాత పార్టీ కార్యాలయం వద్ద పవన్ ఇలా...

పోలింగ్ తర్వాత పార్టీ కార్యాలయం వద్ద పవన్ ఇలా...

పోలింగ్ తర్వాత పార్టీ కార్యాలయం వద్ద పవన్ ఇలా...

పోలింగ్ తర్వాత పార్టీ కార్యాలయం వద్ద పవన్ ఇలా...

పోలింగ్ తర్వాత పార్టీ కార్యాలయం వద్ద పవన్ ఇలా...

పోలింగ్ తర్వాత పార్టీ కార్యాలయం వద్ద పవన్ ఇలా...

పోలింగ్ తర్వాత పార్టీ కార్యాలయం వద్ద పవన్ ఇలా...

పోలింగ్ తర్వాత పార్టీ కార్యాలయం వద్ద పవన్ ఇలా...

loader