సిఎంగా పదవీ బాధ్యతలు స్వీకరించిన జగన్ (ఫోటోలు)

First Published 8, Jun 2019, 7:53 PM IST

సిఎంగా పదవీ బాధ్యతలు స్వీకరించిన జగన్  

సీఎంగా జగన్ పదవీ స్వీకార కార్యక్రమం

సీఎంగా జగన్ పదవీ స్వీకార కార్యక్రమం

సీఎంగా జగన్ పదవీ స్వీకార కార్యక్రమం

సీఎంగా జగన్ పదవీ స్వీకార కార్యక్రమం

సీఎంగా జగన్ పదవీ స్వీకార కార్యక్రమం

సీఎంగా జగన్ పదవీ స్వీకార కార్యక్రమం

సీఎంగా జగన్ పదవీ స్వీకార కార్యక్రమం

సీఎంగా జగన్ పదవీ స్వీకార కార్యక్రమం

సీఎంగా జగన్ పదవీ స్వీకార కార్యక్రమం

సీఎంగా జగన్ పదవీ స్వీకార కార్యక్రమం

సీఎంగా జగన్ పదవీ స్వీకార కార్యక్రమం

సీఎంగా జగన్ పదవీ స్వీకార కార్యక్రమం

సీఎంగా జగన్ పదవీ స్వీకార కార్యక్రమం

సీఎంగా జగన్ పదవీ స్వీకార కార్యక్రమం

సీఎంగా జగన్ పదవీ స్వీకార కార్యక్రమం

సీఎంగా జగన్ పదవీ స్వీకార కార్యక్రమం

సీఎంగా జగన్ పదవీ స్వీకార కార్యక్రమం

సీఎంగా జగన్ పదవీ స్వీకార కార్యక్రమం

సీఎంగా జగన్ పదవీ స్వీకార కార్యక్రమం

సీఎంగా జగన్ పదవీ స్వీకార కార్యక్రమం

సీఎంగా జగన్ పదవీ స్వీకార కార్యక్రమం

సీఎంగా జగన్ పదవీ స్వీకార కార్యక్రమం

సిఎంగా పదవీ బాధ్యతలు స్వీకరించిన జగన్

సిఎంగా పదవీ బాధ్యతలు స్వీకరించిన జగన్

సిఎంగా పదవీ బాధ్యతలు స్వీకరించిన జగన్

సిఎంగా పదవీ బాధ్యతలు స్వీకరించిన జగన్

సిఎంగా పదవీ బాధ్యతలు స్వీకరించిన జగన్

సిఎంగా పదవీ బాధ్యతలు స్వీకరించిన జగన్

సిఎంగా పదవీ బాధ్యతలు స్వీకరించిన జగన్

సిఎంగా పదవీ బాధ్యతలు స్వీకరించిన జగన్

సిఎంగా పదవీ బాధ్యతలు స్వీకరించిన జగన్

సిఎంగా పదవీ బాధ్యతలు స్వీకరించిన జగన్

loader