సీఎం జగన్ ను కలిసిన ఫ్రాన్స్ పారిశ్రామికవేత్తలు,

First Published 26, Sep 2019, 5:26 PM

సీఎం జగన్ ను  కలిసిన ఫ్రాన్స్ పారిశ్రామికవేత్తలు,

ఫ్రాన్స్ పారిశ్రామిక వేత్తలను సన్మానించిన సీఎం జగన్

ఫ్రాన్స్ పారిశ్రామిక వేత్తలను సన్మానించిన సీఎం జగన్

పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు అనుకూలతను వివరిస్తున్న సీఎం జగన్

పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు అనుకూలతను వివరిస్తున్న సీఎం జగన్

రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులపై ఫ్రాన్స్ పారిశ్రామిక వేత్తలతో సీఎం జగన్

రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులపై ఫ్రాన్స్ పారిశ్రామిక వేత్తలతో సీఎం జగన్

జగన్ కు జ్ఞాపికను అందజేస్తున్న ఫ్రాన్స్ పారిశ్రామిక వేత్తలు

జగన్ కు జ్ఞాపికను అందజేస్తున్న ఫ్రాన్స్ పారిశ్రామిక వేత్తలు