శారదా పీఠంలో రాజశ్యామల యాగంలో పాల్గొన్న సీఎం జగన్ (ఫోటోలు)

First Published Feb 17, 2021, 5:48 PM IST

శారదా పీఠంలో రాజశ్యామల యాగంలో పాల్గొన్న సీఎం జగన్ (ఫోటోలు)