పెద్దల సభలో తెలుగు పెద్ద గ్రంధాన్ని ఆవిష్కరించిన జగన్ (ఫోటోలు)

First Published 11, Jun 2019, 2:47 PM IST

పెద్దల సభలో తెలుగు పెద్ద గ్రంధాన్ని ఆవిష్కరించిన జగన్ (ఫోటోలు)

పెద్దల సభలో తెలుగు పెద్ద గ్రంధాన్ని ఆవిష్కరించిన జగన్ (ఫోటోలు)

పెద్దల సభలో తెలుగు పెద్ద గ్రంధాన్ని ఆవిష్కరించిన జగన్ (ఫోటోలు)

పెద్దల సభలో తెలుగు పెద్ద గ్రంధాన్ని ఆవిష్కరించిన జగన్ (ఫోటోలు)

పెద్దల సభలో తెలుగు పెద్ద గ్రంధాన్ని ఆవిష్కరించిన జగన్ (ఫోటోలు)

పెద్దల సభలో తెలుగు పెద్ద గ్రంధాన్ని ఆవిష్కరించిన జగన్ (ఫోటోలు)

పెద్దల సభలో తెలుగు పెద్ద గ్రంధాన్ని ఆవిష్కరించిన జగన్ (ఫోటోలు)

పెద్దల సభలో తెలుగు పెద్ద గ్రంధాన్ని ఆవిష్కరించిన జగన్ (ఫోటోలు)

పెద్దల సభలో తెలుగు పెద్ద గ్రంధాన్ని ఆవిష్కరించిన జగన్ (ఫోటోలు)

పెద్దల సభలో తెలుగు పెద్ద గ్రంధాన్ని ఆవిష్కరించిన జగన్ (ఫోటోలు)

పెద్దల సభలో తెలుగు పెద్ద గ్రంధాన్ని ఆవిష్కరించిన జగన్ (ఫోటోలు)

పెద్దల సభలో తెలుగు పెద్ద గ్రంధాన్ని ఆవిష్కరించిన జగన్ (ఫోటోలు)

పెద్దల సభలో తెలుగు పెద్ద గ్రంధాన్ని ఆవిష్కరించిన జగన్ (ఫోటోలు)

loader