మేనల్లుడి పెళ్లి లో సందడి చేసిన హీరో రాజశేఖర్ ఫ్యామిలీ (ఫోటోలు)

First Published 13, Dec 2018, 4:34 PM IST

డా. రాజశేఖర్ మేనల్లుడి  ఇంట్లో పెళ్లి సందడి

డా. రాజశేఖర్ మేనల్లుడి పెళ్లి సందడి

డా. రాజశేఖర్ మేనల్లుడి పెళ్లి సందడి

డా. రాజశేఖర్ మేనల్లుడి పెళ్లి సందడి

డా. రాజశేఖర్ మేనల్లుడి పెళ్లి సందడి

డా. రాజశేఖర్ మేనల్లుడి పెళ్లి సందడి

డా. రాజశేఖర్ మేనల్లుడి పెళ్లి సందడి

డా. రాజశేఖర్ మేనల్లుడి పెళ్లి సందడి

డా. రాజశేఖర్ మేనల్లుడి పెళ్లి సందడి

డా. రాజశేఖర్ మేనల్లుడి పెళ్లి సందడి

డా. రాజశేఖర్ మేనల్లుడి పెళ్లి సందడి

loader