ప్రజా సంకల్ప యాత్రలో జగన్ సెల్ఫీలు (ఫొటోలు)

First Published 14, Aug 2018, 11:57 AM IST

YS JaganmohanReddy Praja Sankalpa Yatra in Tuni

YS JaganmohanReddy Praja Sankalpa Yatra in Tuni

YS JaganmohanReddy Praja Sankalpa Yatra in Tuni

YS JaganmohanReddy Praja Sankalpa Yatra in Tuni

YS JaganmohanReddy Praja Sankalpa Yatra in Tuni

YS JaganmohanReddy Praja Sankalpa Yatra in Tuni

YS JaganmohanReddy Praja Sankalpa Yatra in Tuni

YS JaganmohanReddy Praja Sankalpa Yatra in Tuni

YS JaganmohanReddy Praja Sankalpa Yatra in Tuni

YS JaganmohanReddy Praja Sankalpa Yatra in Tuni

YS JaganmohanReddy Praja Sankalpa Yatra in Tuni

YS JaganmohanReddy Praja Sankalpa Yatra in Tuni

YS JaganmohanReddy Praja Sankalpa Yatra in Tuni

YS JaganmohanReddy Praja Sankalpa Yatra in Tuni

YS JaganmohanReddy Praja Sankalpa Yatra in Tuni

YS JaganmohanReddy Praja Sankalpa Yatra in Tuni

YS JaganmohanReddy Praja Sankalpa Yatra in Tuni

YS JaganmohanReddy Praja Sankalpa Yatra in Tuni

loader