యలమంచిలి, అనకాపల్లి సెగ్మెంట్లలో జగన్ పాదయాత్ర (ఫొటోలు)

First Published 30, Aug 2018, 10:39 AM IST

యలమంచిలి, అనకాపల్లి సెగ్మెంట్లలో జగన్ పాదయాత్ర

యలమంచిలి, అనకాపల్లి సెగ్మెంట్లలో జగన్ పాదయాత్ర

యలమంచిలి, అనకాపల్లి సెగ్మెంట్లలో జగన్ పాదయాత్ర

యలమంచిలి, అనకాపల్లి సెగ్మెంట్లలో జగన్ పాదయాత్ర

యలమంచిలి, అనకాపల్లి సెగ్మెంట్లలో జగన్ పాదయాత్ర

యలమంచిలి, అనకాపల్లి సెగ్మెంట్లలో జగన్ పాదయాత్ర

యలమంచిలి, అనకాపల్లి సెగ్మెంట్లలో జగన్ పాదయాత్ర

యలమంచిలి, అనకాపల్లి సెగ్మెంట్లలో జగన్ పాదయాత్ర

యలమంచిలి, అనకాపల్లి సెగ్మెంట్లలో జగన్ పాదయాత్ర

యలమంచిలి, అనకాపల్లి సెగ్మెంట్లలో జగన్ పాదయాత్ర

యలమంచిలి, అనకాపల్లి సెగ్మెంట్లలో జగన్ పాదయాత్ర

యలమంచిలి, అనకాపల్లి సెగ్మెంట్లలో జగన్ పాదయాత్ర

యలమంచిలి, అనకాపల్లి సెగ్మెంట్లలో జగన్ పాదయాత్ర

యలమంచిలి, అనకాపల్లి సెగ్మెంట్లలో జగన్ పాదయాత్ర

యలమంచిలి, అనకాపల్లి సెగ్మెంట్లలో జగన్ పాదయాత్ర

యలమంచిలి, అనకాపల్లి సెగ్మెంట్లలో జగన్ పాదయాత్ర

loader