తిరుమలలో ప్రత్యేకపూజలు నిర్వహించిన కుందాపుర వ్యాసరాజ మఠం (ఫోటోలు)

First Published Dec 23, 2018, 1:23 PM IST

తిరుమలలో ప్రత్యేకపూజలు నిర్వహించిన కుందాపుర వ్యాసరాజ మఠం (ఫోటోలు)