గురువారం రాత్రి ప్రెస్ మీట్ లో చంద్రబాబు (ఫొటోలు)

First Published 26, Oct 2018, 11:42 AM IST

గురువారం రాత్రి ప్రెస్ మీట్ లో చంద్రబాబు

గురువారం రాత్రి ప్రెస్ మీట్ లో చంద్రబాబు

గురువారం రాత్రి ప్రెస్ మీట్ లో చంద్రబాబు

గురువారం రాత్రి ప్రెస్ మీట్ లో చంద్రబాబు

గురువారం రాత్రి ప్రెస్ మీట్ లో చంద్రబాబు

గురువారం రాత్రి ప్రెస్ మీట్ లో చంద్రబాబు

గురువారం రాత్రి ప్రెస్ మీట్ లో చంద్రబాబు

గురువారం రాత్రి ప్రెస్ మీట్ లో చంద్రబాబు

గురువారం రాత్రి ప్రెస్ మీట్ లో చంద్రబాబు

గురువారం రాత్రి ప్రెస్ మీట్ లో చంద్రబాబు

గురువారం రాత్రి ప్రెస్ మీట్ లో చంద్రబాబు

గురువారం రాత్రి ప్రెస్ మీట్ లో చంద్రబాబు

గురువారం రాత్రి ప్రెస్ మీట్ లో చంద్రబాబు

గురువారం రాత్రి ప్రెస్ మీట్ లో చంద్రబాబు

గురువారం రాత్రి ప్రెస్ మీట్ లో చంద్రబాబు

loader