యలవర్తి అనూరాధ కవిత ' నువ్వెలా ఉండాలంటే'

5, Aug 2020, 5:01 PM

ఈ సంక్షోభ సమయంలో మనుషుల మధ్య సంబంధాలు ఎలా ఉండాలో యలవర్తి అనూరాధ తన ' నువ్వెలా ఉండాలంటే' కవితలో వినిపిస్తున్నారు. ఇక్కడ వినండి.