కవిత, కేటీఆర్‌లను కలిసిన మంత్రి తలసాని (ఫోటోలు)

కవిత, కేటీఆర్‌లను కలిసిన మంత్రి తలసాని (ఫోటోలు)

కవిత, కేటీఆర్‌లను కలిసిన మంత్రి తలసాని (ఫోటోలు)

కవిత, కేటీఆర్‌లను కలిసిన మంత్రి తలసాని (ఫోటోలు)

కవిత, కేటీఆర్‌లను కలిసిన మంత్రి తలసాని (ఫోటోలు)

కవిత, కేటీఆర్‌లను కలిసిన మంత్రి తలసాని (ఫోటోలు)

కవిత, కేటీఆర్‌లను కలిసిన మంత్రి తలసాని (ఫోటోలు)

కవిత, కేటీఆర్‌లను కలిసిన మంత్రి తలసాని (ఫోటోలు)

కవిత, కేటీఆర్‌లను కలిసిన మంత్రి తలసాని (ఫోటోలు)

కవిత, కేటీఆర్‌లను కలిసిన మంత్రి తలసాని (ఫోటోలు)

కవిత, కేటీఆర్‌లను కలిసిన మంత్రి తలసాని (ఫోటోలు)

కవిత, కేటీఆర్‌లను కలిసిన మంత్రి తలసాని (ఫోటోలు)

కవిత, కేటీఆర్‌లను కలిసిన మంత్రి తలసాని (ఫోటోలు)

కవిత, కేటీఆర్‌లను కలిసిన మంత్రి తలసాని (ఫోటోలు)

కవిత, కేటీఆర్‌లను కలిసిన మంత్రి తలసాని (ఫోటోలు)

కవిత, కేటీఆర్‌లను కలిసిన మంత్రి తలసాని (ఫోటోలు)

By Siva KodatiFirst Published 21, Feb 2019, 6:34 PM IST

కవిత, కేటీఆర్‌లను కలిసిన మంత్రి తలసాని (ఫోటోలు)