విశాఖ జిల్లాలో జగన్ యాత్ర (ఫొటోలు)

YS JaganmohanReddy Praja Sankalpa Yatra
YS JaganmohanReddy Praja Sankalpa Yatra
YS JaganmohanReddy Praja Sankalpa Yatra
YS JaganmohanReddy Praja Sankalpa Yatra
YS JaganmohanReddy Praja Sankalpa Yatra
YS JaganmohanReddy Praja Sankalpa Yatra
YS JaganmohanReddy Praja Sankalpa Yatra
YS JaganmohanReddy Praja Sankalpa Yatra
YS JaganmohanReddy Praja Sankalpa Yatra
YS JaganmohanReddy Praja Sankalpa Yatra
YS JaganmohanReddy Praja Sankalpa Yatra
By rajesh yFirst Published 21, Aug 2018, 11:27 AM IST