విశాఖ జిల్లాలో జగన్ యాత్ర (ఫొటోలు)

YS JaganmohanReddy Praja Sankalpa Yatra
YS JaganmohanReddy Praja Sankalpa Yatra
YS JaganmohanReddy Praja Sankalpa Yatra
YS JaganmohanReddy Praja Sankalpa Yatra
YS JaganmohanReddy Praja Sankalpa Yatra
YS JaganmohanReddy Praja Sankalpa Yatra
YS JaganmohanReddy Praja Sankalpa Yatra
YS JaganmohanReddy Praja Sankalpa Yatra
YS JaganmohanReddy Praja Sankalpa Yatra
YS JaganmohanReddy Praja Sankalpa Yatra
YS JaganmohanReddy Praja Sankalpa Yatra
First Published 21, Aug 2018, 11:27 AM IST