తిరుమల శ్రీవారిని దుర్శించుకున్న రతన్ టాటా (ఫోటోలు)

తిరుమల శ్రీవారిని దుర్శించుకున్న రతన్ టాటా
తిరుమల శ్రీవారిని దుర్శించుకున్న రతన్ టాటా
తిరుమల శ్రీవారిని దుర్శించుకున్న రతన్ టాటా
తిరుమల శ్రీవారిని దుర్శించుకున్న రతన్ టాటా
First Published 1, Sep 2018, 10:44 AM IST