జనసేనలోకి శెట్టిబలిజ నేత పితాని (ఫోటోలు)

pitanijoinsinjanasenainthepresenceofpawankalyan
pitanijoinsinjanasenainthepresenceofpawankalyan
pitanijoinsinjanasenainthepresenceofpawankalyan
pitanijoinsinjanasenainthepresenceofpawankalyan
pitanijoinsinjanasenainthepresenceofpawankalyan
pitanijoinsinjanasenainthepresenceofpawankalyan
First Published 21, Aug 2018, 12:17 PM IST